www.eprace.edu.pl » problemy-zyciowe-dda » Metodologia badań własnych » Hipotezy badawcze

Hipotezy badawcze

Kolejnym elementem prowadzenia badań jest sformułowanie hipotezy badawczej, którą H. Muszyński definiuje następująco: „Przez hipotezę rozumiemy (...) twierdzenie, co do którego istnieje pewne prawdopodobieństwo, iż stanowić ono będzie prawdziwe rozwiązanie postawionego problemu”121.

W swojej pracy J. Brzeziński twierdzi, że „Dane stwierdzenie może być uznane za hipotezę naukową, jeżeli jest sprawdzalne. Hipoteza, której nie można poddać procedurze sprawdzania empirycznego, nie może pretendować do miana hipotezy naukowej”122.

Według T. Kotarbińskiego: „Przez hipotezę rozumie się na ogół w metodologii takie przypuszczenie dotyczące zachodzenia pewnych zjawisk lub zależności między nimi, które pozwala wyjaśnić jakiś niewytłumaczony dotąd zespół faktów będących dotąd problemem”123.

Poniżej zostały przedstawione hipotezy robocze sformułowane w niniejszej pracy:

H1 DDA mają tendencje do przejawiania cech pesymistycznych.

H2 DDA przejawiają skłonności do negatywnej oceny swojej sytuacji życiowej.

H3 DDA mają problemy z realizacją swoich zamierzeń do końca.

H4 DDA przyjmują bierną postawę w kontaktach z innymi ludźmi.

H5 DDA są samotni.

H6 DDA nie czują się doceniani przez swoje środowisko.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.