www.eprace.edu.pl » problemy-zyciowe-dda » Wnioski z badań

Wnioski z badań

Autor niniejszej pracy, na podstawie przeprowadzonych badań, podjął się próby weryfikacji hipotez badawczych przedstawionych w rozdziale trzecim i sformułowania wniosków płynących z przeprowadzonych badań. Wyniki zostały przedstawione poniżej.

P1 Czy DDA mają tendencje do przejawiania cech pesymistycznych?

H1 DDA mają tendencje do przejawiania cech pesymistycznych.

Można powiedzieć, że hipoteza potwierdziła się, ale nie w 100%. Mimo, że tylko dwie osoby, czyli ok. 10% ankietowanych DDA stwierdziło, że są optymistami, to jednak połowa ankietowanych stwierdziła, że cechuje ich zarówno optymizm jak i pesymizm. Z drugiej jednak strony prawie połowa ankietowanych DDA- 40% stwierdziło, że są pesymistami. Ta sytuacja inaczej rozkłada się w sytuacji nie-DDA. Prawie połowa – 40%- stwierdziła, że są optymistami, taki sam procent badanych określił, że czasami są pesymistami, a czasami optymistami. Tylko 20% nie-DDA stwierdziło, że są pesymistami. Porównując 10% optymistów wśród DDA i 40% nie-DDA, możemy określić, że hipoteza się potwierdziła. Ale patrząc na procent DDA (50%), którzy określili , że przejawiają zarówno cechy pesymistyczne jak i optymistyczne, można stwierdzić, że nie do końca przejawiają cechy pesymistyczne.

P2 Czy DDA przejawiają skłonności do negatywnej oceny swojej sytuacji życiowej?

H2 DDA przejawiają skłonności do negatywnej oceny swojej sytuacji życiowej.

Mimo iż 37% procent DDA jest zadowolonych ze swojego życia, można powiedzieć, że hipoteza potwierdziła się. Zostało to stwierdzone na podstawie porównania z grupą nie-DDA, gdzie aż 60% stwierdziło, że ich sytuacja życiowa jest bardzo pozytywna. Idąc tym tropem można porównać procent osób niezadowolonych ze swojej sytuacji życiowej: wśród DDA 31% oceniło swoją sytuację życiową jako negatywną, natomiast wśród nie-DDA tylko ok. 13% określiło swoją sytuację życiową negatywnie.

P3 Czy DDA mają problemy z realizacją swoich zamierzeń do końca?

H3 DDA mają problemy z realizacją swoich zamierzeń do końca.

Na podstawie przeprowadzonych ankiet można powiedzieć, że hipoteza potwierdziła się: tylko ok. 12% respondentów wśród DDA stwierdziło, że zawsze realizuje swoje przedsięwzięcia do końca, natomiast ponad połowa respondentów- ok. 60%- stara się realizować swoje przedsięwzięcia do końca, ale nie zawsze się to udaje. Można porównać również odpowiedzi negatywne: ok. 31% DDA nie doprowadza sowich przedsięwzięć do końca, natomiast tylko 13% nie-DDA stwierdziło, że ma problemy z realizacją sowich zamierzeń. Dyskutować można tylko z ponad 56% DDA, które stwierdziło, że czasami mają problemy realizacją przedsięwzięć ale nie zawsze, jednak na podstawie porównania z wnioskami powyższymi można śmiało stwierdzić, że hipoteza się potwierdziła.

P4 Czy DDA przyjmują bierną postawę w kontaktach z innymi ludźmi?

H4 DDA przyjmują bierną postawę w kontaktach z innymi ludźmi.

Hipoteza potwierdziła się. Można tak stwierdzić po analizie odpowiedzi ankietowanych DDA i nie-DDA na pytania dotyczące postaw przyjmowanych podczas dyskusji. Tylko jedna osoba spośród DDA stwierdziła, że raczej woli wygłaszać opinie, niż słuchać, w porównaniu z 60% nie-DDA, które podczas dyskusji skłaniają się bardziej do wygłaszania opinii niż do słuchania innych. Nie można jednak stwierdzić, że DDA przyjmują zupełnie bierną postawę, ponieważ ponad 50% ankietowanych stwierdziło, że lubi zarówno słuchać innych jak również wygłaszać opinie. Skłonność do podporządkowywania się innym wśród DDA wskazuje raczej pytanie na temat obrony własnych racji- 50% badanych stwierdziło, że podporządkowuje się innym, a tylko 25% walczy o swoje racje. Natomiast w grupie nie-DDA jest odwrotnie- prawie 50% potrafi bronić swoich racji, a tylko ok. 13% ankietowanych stwierdziło, że jest podporządkowana innym.

P5 Czy DDA są samotni ?

H5 DDA są samotni.

Hipoteza nie potwierdziła się, ponieważ wyniki odpowiedzi DDA i nie-DDA okazały się przybliżone: 50% DDA powiedziało, że otacza się wieloma ludźmi, również 50% ankietowanych nie-DDA powiedziało, że wolą żyć z innymi ludźmi niż samotnie. Natomiast 25% DDA i 20% nie-DDA określiło siebie mianem samotnika. Również odpowiedzi o środowisku, w którym ankietowane osoby DDA czują się szczęśliwe, dowodzi, że nie lubią być samotni: najlepiej czują się w środowisku innych osób: rodziny, przyjaciół itp.- nikt nie powiedział, że najbardziej lubi samotność. Ponad 65% ankietowanych DDA jest w związku z inną osobą, więc nie żyją w samotności. Na podstawie powyższych informacji można stwierdzić, że DDA przejawiają tendencję do życia w samotności.

P6 Czy DDA czują się doceniani przez swoje środowisko?

H6 DDA nie czują się doceniani przez swoje środowisko.

Hipoteza potwierdziła się, ponieważ ok. 50% ankietowanych DDA stwierdziło, że nie czują się doceniani przez swoje środowisko, w porównaniu do badanych osób nie-DDA, gdzie tylko ok. 13% czuje się niedoceniana. Analizując dalej- 25% DDA czuje się docenianych, przy ok. 46% nie-DDA docenianych przez innych.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.