www.eprace.edu.pl » problemy-zyciowe-dda » Metodologia badań własnych » Cele i problemy badawcze

Cele i problemy badawcze

Celem badań zawartych w niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy funkcjonowania wspólnych cech Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Pierwszym etapem prowadzonych badań jest określenie problemów badawczych, które M. Łobocki definiuje jako „...pytania, na które szukamy odpowiedzi na drodze badań naukowych 117.

S. Nowak określa: „Problem badawczy to tyle, co pewne pytanie lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie”118.

M. Pieter definiuje: „... problemy badawcze są to pytania, na które szukamy odpowiedzi na drodze badań naukowych. Wysuwając je zadajemy pytanie przyrodzie i otoczeniu, a nie osobie drugiej. Staramy się znaleźć odpowiedzi na postawione przez nas pytanie poprzez własny wysiłek, nie zaś przez oczekiwanie gotowej odpowiedzi na innego człowieka”119.

T. Pilch wyróżnił trzy warunki poprawności problemu badawczego:

Formułowanie problemów badawczych jest bardzo ważnym etapem badań pedagogicznych. Wymaga głębokiego przemyślenia i wiedzy z zakresu prowadzonych badań. W pracy tej wyróżnione zostały następujące problemy badawcze:

P1 Czy DDA mają tendencje do przejawiania cech pesymistycznych?

P2 Czy DDA przejawiają skłonności do negatywnej oceny swojej sytuacji życiowej?

P3 Czy DDA mają problemy z realizacją swoich zamierzeń do końca?

P4 Czy DDA przyjmują bierną postawę w kontaktach z innymi ludźmi?

P5 Czy DDA są samotni ?

P6 Czy DDA czują się doceniani przez swoje środowisko?komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.