www.eprace.edu.pl » problemy-zyciowe-dda » Wstęp

Wstęp

Niniejsza praca poświęcona jest zjawisku Dorosłych Dzieci Alkoholików- w skrócie DDA- którzy stanowią bardzo szeroki procent społeczeństwa. Wielu spośród nas, często również my, w dzieciństwie musi zmagać się z problemem alkoholizmu- piła matka, lub ojciec, a czasami również oboje rodzice - i tak właśnie w skrócie można określić grupę DDA- dorosłe osoby, które dzieciństwo przeżyły wśród alkoholików. Życie w rodzinie z problemem alkoholowym zazwyczaj przynosi negatywne skutki w dorosłym życiu- i właśnie temu zagadnieniu poświęcona jest niniejsza praca. DDA to zjawisko jak najbardziej aktualne, rodzące kontrowersje i szerokie zainteresowanie społeczne, jednak mało mówi się o DDA i ich trudnościach z dostosowaniem się do życia w społeczeństwie.

Celem niniejszej pracy jest próba stwierdzenia czy dzieciństwo z osobą lub osobami nadużywającymi alkoholu ma wpływ na dorosłe życie. Czy DDA różnią się od nie-DDA, czyli od osób, które w domu nie miało rodzica-alkoholika. Czy dotykają ich negatywne konsekwencje życia w dysfunkcyjnej rodzinie, jaką jest ”rodzina alkoholowa”?

W pierwszym rozdziale zostanie przedstawiony problem nadużywania alkoholu, jego przyczyn, faz jak również skutków jakie niesie za sobą alkoholizm. Podana również zostanie definicja samej „rodziny alkoholowej”, czyli rodziny w której wszechobecny jest alkohol.

Drugi rozdział będzie mówił stricte o Dorosłych Dzieciach Alkoholików. Podjęta zostanie próba zdefiniowania tego zjawiska, przedstawione zostaną cechy DDA, oraz negatywne skutki, jakie niesie za sobą życie w „rodzinie alkoholowej” . W tym rozdziale będzie poruszona też kwestia form pomocy DDA- początki wsparcia, rozwój, oraz sytuacja wsparcia dziś.

W rozdziale trzecim znajdują się problemy badawcze i hipotezy, związane z przeprowadzonymi badaniami opisanymi w pracy. Przedstawione są również metody i narzędzia badawcze wykorzystane przez autora niniejszej pracy.

W rozdziale czwartym zawarta jest analiza wyników uzyskanych na podstawie ankiet przeprowadzonych z dwiema grupami osób: pierwsza grupa to osoby, które w dzieciństwie żyły z osobą uzależnioną od alkoholu (DDA), natomiast druga to osoby dorosłe, które w dzieciństwie nie spotkały się z problemem alkoholizmu wśród najbliższych osób (nie-DDA).

W ostatniej części niniejszej pracy dokonano próby interpretacji wyników uzyskanych na podstawie badań. W rozdziale tym starano się znaleźć potwierdzenie postawionych w rozdziale metodologicznym hipotez roboczych.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.