www.eprace.edu.pl » problemy-zyciowe-dda » Analiza i interpretacja wyników badań » Analiza i interpretacja wyników uzyskanych na podstawie pytań zawartych w ankiecie dla DDA

Analiza i interpretacja wyników uzyskanych na podstawie pytań zawartych w ankiecie dla DDA

Tabela nr 16

Struktura badanej grupy ze względu na członka rodziny, która nadużywał alkoholu w dzieciństwie.

Kto nadużywał alkoholu w Twojej rodzinie w dzieciństwie? liczba badanych %
Ojciec 0 0
Matka 0 0
oboje rodziców 0 0
nikt nie nadużywał alkoholu 15 100,00
RAZEM 15 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

Na podstawie powyższej tabeli można stwierdzić, że 100 % respondentów nie miało problemów z alkoholizmem w dzieciństwie.

Tabela nr 17

Struktura badanej grypy ze względu na stosunki z rodzicami w dzieciństwie.

Jakie były Twoje stosunki z rodzicami w dzieciństwie? liczba badanych %
Dobre 10 66,66
Średnie 3 20,00
Złe 2 13,34
RAZEM 15 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

Dzięki badaniom można stwierdzić, że 66,66% respondentów ocenia swoje stosunki z rodzicem w sposób pozytywny. 20% oceniło swoje stosunki z rodzicami jako średnie, a 13,34% określiło swoje stosunki jako złe.

Tabela nr 18

Struktura badanej grupy ze względu na życie w związku z drugą osobą.

Czy jesteś w związku z inną osobą? liczba badanych %
Tak 12 80,00
Nie 3 20,00
RAZEM 15 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

Powyższa tabela wskazuje, że 80% osób badanych jest w związku z inną osobą, natomiast tylko 20% ocenia siebie jako osoby samotne.

Tabela nr 19

Struktura badanej grupy ze względu na zadowolenie ze swojej sytuacji życiowej.

Czy jesteś zadowolony ze swojego życia osobistego? liczba badanych %
Tak 9 60
nie 2 13,34
pół na pół 4 26,66
RAZEM 15 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

Na podstawie powyższej tabeli widać, że ponad połowa badanych, bo aż 60%, jest zadowolonych ze swojego życia, 26,66% ocenia swoje zadowolenie jako średnie, a 13,34% respondentów określiło, że jest niezadowolonych z życia

Tabela nr 20

Struktura badanej grupy ze względu na cechę charakteru: pesymizm czy optymizm.

Czy w życiu cechuje Cię optymizm czy pesymizm? liczba badanych %
Optymizm 6 40,00
pół na pół 6 40,00
Pesymizm 3 20,00
RAZEM 15 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

Można stwierdzić, że respondenci w 40% mówią o sobie jako o optymistach, ale również taki sam procent badanych stwierdził, że są czasami są optymistami, a czasami pesymistami. Tylko 20% osób wśród badanej grupy powiedziało, że są pesymistami.

Tabela nr 21

Struktura badanej grupy ze względu na sytuacje, w której sięgają po alkohol.

W jakich sytuacjach najczęściej sięgasz po alkohol? liczba badanych %
z przyjaciółmi 6 40,00
podczas relaksu 3 20,00
uroczystości rodzinne 3 20,00
wcale nie piję 3 20,00
RAZEM 15 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

40% sięga po alkohol, gdy jest z przyjaciółmi. 20% respondentów pije alkohol dla relaksu, taki sam procent badanych stwierdził, ze pije podczas uroczystości rodzinnych. Również 20% stwierdziło, że nie spożywa alkoholu wcale.

Tabela nr 22

Struktura badanej grupy ze względu na najważniejsza osobę w ich życiu.

Kto jest dla Ciebie najważniejszy w życiu? liczba badanych %
druga połowa 5 33,34
Rodzina 4 26,66
przyjaciele i rodzina 3 20,00
Przyjaciele 3 20,00
RAZEM 15 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

Na podstawie powyższej tabeli można zauważyć, że dla 33,34% respondentów najważniejszą osobą w życiu to druga połowa. Dla 26,66% najważniejsza jest rodzina. 20% respondentów najbardziej ceni sobie rodzinę i przyjaciół. Taki sam procent badanych stwierdziło, że przyjaciele to najważniejsze osoby życiu.

Tabela nr 23

Struktura badanej grupy ze względu na realizowanie przedsięwzięć.

Czy doprowadzasz swoje przedsięwzięcia do końca? liczba badanych %
Tak 9 60,00
pół na pół 4 26,66
Nie 3 13,34
RAZEM 15 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

40% uważa, że czasami doprowadzają swoje przedsięwzięcia do końca, a czasami się to nie udaje. Taki sam procent badanych określił, że doprowadzają swoje przedsięwzięcia do końca. Natomiast tylko 20% respondentów określiło siebie, jako niekonsekwentnych w realizacji celów.

Tabela nr 24

Struktura badanej grupy ze względu na reakcję na nieuczciwość ze strony innych osób.

Jak zachowujesz się w sytuacjach kiedy ktoś jawnie postępuje w stosunku do ciebie nieuczciwie? liczba badanych %
Nerwy 7 46,66
Atakuję 5 33,34
unikam nieuczciwej osoby 2 13,34
zachowuję się też nieuczciwie 1 6,66
RAZEM 15 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

Na podstawie powyższej tabeli 46,66% respondentów stwierdziło, że w sytuacji jawnej nieuczciwości reaguje gniewem. 33,34% atakuje nieuczciwe osoby. 13,34% respondentów unika nieuczciwych osób, a tylko 6,66% zachowuje się również nieuczciwie wobec jawnej nieuczciwości.

Tabela nr 25

Struktura badanej grupy ze względu na uczestnictwo w dyskusji.

Podczas dyskusji wygłaszasz swoje opinie, czy raczej słuchasz innych? liczba badanych %
wygłaszam opinie 9 60,00
pół na pół 3 20,00
Słucham 3 20,00
RAZEM 15 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

Na podstawie tabeli widać, że większość, bo 60% osób badanych stwierdziło, że podczas dyskusji raczej wygłasza swoje opinie. Natomiast 20% respondentów stwierdziło, że czasami wygłaszają opinie, a czasami słuchają. Również 20% osób woli być słuchaczem podczas dyskusji.

Tabela nr 26

Struktura badanej grupy ze względu na podporządkowywanie się innym.

Potrafisz bronić swoich racji i postawić na swoim, czy raczej poddajesz się i podporządkowujesz innym osobom? liczba badanych %
stawiam na swoim 7 46,66
pół na pół 6 40,00
podporządkowuję się innym 2 13,34
RAZEM 15 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

Prawie połowa respondentów, aż 46,66% stwierdziło, że podczas dyskusji stawia na swoim, natomiast 13,34% badanych podporządkowuje się. 40% osób podczas dyskusji czasami się podporządkowuje a czasami stawia na swoim.

Tabela nr 27

Struktura badanej grupy ze względu na otoczenie innymi ludźmi.

W życiu jesteś bardziej samotnikiem czy otaczasz się wieloma ludźmi? liczba badanych %
otaczam się wieloma ludźmi 7 46,66
pół na pół 5 33,34
samotnik 3 20,00
RAZEM 15 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

40% osób badanych woli otaczać się wieloma ludźmi. 33,34% czasami woli być samotnikami, a czasami lubi towarzystwo innych osób. Natomiast 26,66% respondentów określiło siebie mianem samotnika.

Tabela nr 28

Struktura badanej grupy ze względu na stopień poczucia bycia docenianych przez innych

Czujesz się doceniany przez swoich bliskich, przyjaciół, kolegów z pracy? liczba badanych %
pół na pół 7 46,66
Tak 6 40,00
Nie 2 13,34
RAZEM 15 100,00

46,66% badanych respondentów nie jest pewnych czy czują się doceniani przez innych ludzi: czasami czują się doceniania a czasami niedoceniani. Duży procent respondentów- 40% czuje się doceniana przez swoich bliskich, natomiast tylko 13,34 ankietowanych stwierdziło, że nie są doceniania przez innych.

Tabela nr 29

Struktura badanej grupy pod względem asertywności w stosunku do bliskich osób.

Czy potrafisz odmawiać bliskim osobom? liczba badanych %
Nie 7 46,66
Tak 4 26,67
pół na pół 4 26,67
RAZEM 15 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

46,66% respondentów uważa, że nie potrafi odmawiać bliskim osobom, 26,67% uważa, że potrafi mówić nie. Taka sama liczba osób stwierdziła, że czasami jest asertywna w stosunku do bliskich a czasami jej się to nie udaje.

Tabela nr 30

Struktura badanej grupy pod względem środowiska w którym czują się szczęśliwi

W jakim środowisku czujesz się szczęśliwy? liczba badanych %
Rodzina 6 40,00
Przyjaciele 5 33,34
rodzina i przyjaciele 3 20,00
w pracy 1 6,66
RAZEM 15 100,00

Źródło : opracowanie własne autora.

Prawie połowa ankietowanych- 40%- uważa, że najważniejsza dla nich jest rodzina. Dla 33,34% osób najważniejsi są przyjaciele, natomiast dla 20% zarówno rodzina jak i przyjaciele są najbardziej cenieni. Tylko jedna osoba- 6,66%- stwierdziła, że najlepiej czuje się w pracy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.